🌸 TYDZIEŃ DLA KAŻDEJ Z NAS 🌸 - BEZPŁATNE SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI, PROMOCJE
ZOBACZ

Regulamin korzystania z Obiektu

 1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem i dysponentem Obiektu: Garden Clinic jest: REWI Gdańsk Sp. z o.o. (KRS  0000934638), zwana dalej: „Spółka”
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z całego Obiektu i przyjmuje się, że z chwilą wejścia na Obiekt każda osoba zapoznała się i dobrowolnie zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe Instrukcje i zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Obiektu. Podobnie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej, przed wejściem do Strefy SPA, Strefy Fitness lub Strefa SPA, Strefy medycznej, instrukcje i zarządzenia. 
 3. Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 22.00, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
 4. Godziny otwarcia Obiektu lub jego poszczególnych Stref mogą ulegać zmianom w związku z wcześniejszą rezerwacją indywidualną dla grup, ze względu na święta, aktualne promocje, przerwy technologiczne, itp. Wszelkie informacje o aktualnych godzinach otwarcia lub zmianach zamieszczone będą na Recepcji oraz na stronie www. gardenclinic.pl. Na terenie Obiektu znajduje się następujące Strefy: Restauracja, Recepcja, Strefa SPA, Strefa Fitness, Gabinety Medyczno-Rehabilitacyjne [w zakresie usług medycznych, rehabilitacji, fizjoterapii, medycyny estetycznej, kosmetologii], Punkt pobrań.
 5. Teren Obiektu lub poszczególną Strefę należy opuścić nie później niż o godzinie jego zamknięcia. O godzinie zamknięcia pracownicy Obiektu mają prawo poprosić o opuszczenie Obiektu. Urządzenia i atrakcje na terenie obiektu zamykane są lub wyłączane są wraz z godziną zamknięcia. Obiekt zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania/wyłączania z użytku wybranych pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu.
 6. Z Obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie bądź posiadające częściową zdolność do czynności prawnych muszą zostać pod opieką opiekunów: osób pełnoletnich.
 7. Do korzystania z Obiektu upoważnione są wyłącznie osoby, które zawarły umowę ze Spółką na korzystanie z usług świadczonych przez Obiekt, posiadają ważny Voucher lub wykupiły jednorazowe wejście na Obiekt oraz zapłaciły cenę zgodnie z Cennikiem.
 8. Po otrzymaniu/okazaniu w Recepcji dokumentu upoważniającego do wejścia na Obiekt użytkownik kierowany jest do odpowiedniej Strefy i w zależności od Strefy otrzymuje instrukcję, gdzie należy się udać i co zrobić, oraz, o ile jest to niezbędne, otrzymuje indywidualną kartę dostępu, uprawniającą go do wstępu do odpowiedniej części Obiektu, czyli Strefy.
 9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do niezwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom – obsłudze Obiektu. Obsługa Obiektu ma prawo odmówić wejścia osobie, która może być znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się w sposób wprowadzający w dyskomfort pracowników lub gości. W szczególności obsługa Obiektu ma prawo do wezwania służb porządkowych w celu zbadania stanu trzeźwości lub usunięcia użytkownika z Obiektu.
 10. Osoby korzystające z Obiektu, w szczególności ze Strefy SPA i Fitness, zobowiązane są do skorzystania z Szatni, tj. wydzielonych dla mężczyzn i kobiet pomieszczeń, przeznaczonych do zmiany odzieży, w których znajdują się szafki zamykane na zamek szyfrowy, przystosowane do przechowywania rzeczy niskocennych. W szatni należy pozostawić urządzenia i przedmioty mogące ulec uszkodzeniu oraz mogące stanowić zagrożenie. Rekomenduje się pozostawienie cennych przedmiotów w domu. Za rzeczy zaginione lub skradzione na terenie Obiektu Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Na terenie Obiektu zabronione jest:
  1. wnoszenie, spożywanie, używanie i pozostawanie pod wpływem napojów alkoholowych (z wyłączeniem Restauracji), narkotyków oraz innych środków odurzających;
  2. palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych (z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych);
  3. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
  4. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek;
  5. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Spółki;
  6. wprowadzania zwierząt;
  7. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
  8. prowadzenia własnej działalności, w szczególności treningów personalnych, bez zgody Spółki,
  9. niszczenia mienia Spółki.
 12. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i złym samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z Obiektu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z Obiektu przez te osoby.
 13. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 14. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych oraz osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będące pod ich opieką w przypadku niewłaściwego nadzoru.
 15. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych oraz elektrycznych w Obiekcie, powstałych z winy osoby korzystającej z Obiektu, ponosi ona pełną odpowiedzialność materialną z tytułu spowodowanych szkód.
 16. W przypadkach powstania szkody, osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione przez Obiekt szkody, min. koszty naprawy, zakupu nowych urządzeń, sprzątania itp. Uregulowanie zobowiązania następuje w terminie 7 dni, od dnia przedstawienia osobie odpowiedzialnej wysokości poniesionych szkód.
 17. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się osoby korzystającej z Obiektu do Regulaminu, poleceń personelu Obiektu lub obowiązujących przepisów prawa. 
 18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem osoby korzystającej z Obiektu za wszelkiego rodzaju urazy, kontuzje lub uszczerbki na zdrowiu, do których doszło na terenie Obiektu bez wyłącznej winy Spółki. 
 19. Zmiana godzin otwarcia lub wyłączenia Stref lub urządzeń/sprzętu z dostępu dla użytkowników nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych.
 20. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu Obiektu lub poszczególnych regulaminów Stref, mogą zostać zastosowane czasowo lub na stałe zakaz wstępu na teren Obiektu, bądź poszczególnych Stref. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez personel Obiektu.
 21. W przypadku kolizji zapisów postanowień ogólnych niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują zapisy odnoszące się do poszczególnych Stref.
 22. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do reklamacje@gardenclinic.pl .
 1. Strefa SPA
 1. Wejście do Strefy SPA jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz stanowi akceptację jego postanowień.
 2. W Strefie SPA znajduje się m.in.: Basen rehabilitacyjny, Sauna/łaźnia parowa, Sauna sucha, Tężnia solankowa, Tepidarium, pomieszczenia masażu, natryski, toalety.
 3. Ze Strefy SPA mogą korzystać osoby, które dokonały opłaty zgodnie z Cennikiem oraz są zdrowe i posiadają kartę dostępową.
 4. Strefa SPA jest strefą ciszy i relaksu (z wyłączeniem czasu, w którym prowadzone będą wybrane zajęcia rehabilitacyjne). W związku z tym na jej terenie zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania zakłócające spokój przebywających w tej Strefie osób.
 5. Każda osoba podejmuje kąpiel w saunie lub w basenie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoby przebywające w saunach deklarują pełną zdolność fizyczną oraz zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 
 6. Wstępu do Strefy SPA zabrania się w szczególności osobom: z zakaźnymi chorobami skóry, z plastrami i bandażami na skórze, infekcjami septycznymi, ostrą infekcją wirusową lub bakteryjną, ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych, gruźlicą, chorobami serca, chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami np. epilepsja, w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze, zapaleniem żył, z ciężkimi zaburzeniami centralnego układu nerwowego i z poważnymi zaburzeniami układu krążenia, z zaburzeniami układu wydalania.
 7. W przypadku wątpliwości, czy korzystanie ze Strefy SPA jest dla użytkownika bezpieczne powinien on wcześniej zasięgnąć porady lekarza.
 8. W celu skorzystania ze Strefy SPA, w zależności od wybranej formy aktywności, należy w Szatni zmienić obuwie na czyste np. gumowe typu klapki oraz posiadać duży ręcznik zakrywający części intymne. 
 9. W zależności od wyboru aktywności, należy dostosować odpowiednio ubiór, zgodnie z regulaminami basenu lub sauny.
 10. Zabronione jest korzystanie z sauny/łaźni parowej oraz sauny suchej w stroju kąpielowym lub innym ubraniu. 
 11. W Strefie SPA zabrania się używania własnych odbiorników MP3, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych.
 12. Do Strefy SPA zabrania się m.in. wnoszenia i spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych, żywności oraz elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).
 13. Osoba, która zanieczyściła Strefę SPA, w tym w szczególności Basen lub Saunę zobowiązana jest do pokrycia pełnych kosztów sprzątania i przywrócenia danej części Strefy do użycia zgodnego z przepisami prawa, w tym np. kosztów wymiany wody w basenie oraz wszelkimi kosztami związanymi z koniecznością zamknięcia danego pomieszczenia, czy basenu w związku z jego zanieczyszczeniem. 
 14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa, a także nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie obsłudze Obiektu. 
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Strefy SPA, zastosowanie mają ogólne zapisy Regulaminu Obiektu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 16. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się użytkownika do Regulaminów. 

[A] SAUNA:

 1. Wejście na Saunę jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz stanowi akceptację jego postanowień.
 2. Maksymalna liczba osób, które mogą przebywać jednocześnie w Saunie wynosi 8 .
 3. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą korzystać z Sauny tylko w obecności przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna.
 4. Z Sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, które nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Sauny. Zaleca się wszystkim osobom, które chcą skorzystać z Sauny, przeprowadzenia konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z Sauny.
 5. Korzystający z Sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i osoby, o których mowa w pkt 3 powyżej. 
 6. Nie zaleca się z korzystania z Sauny przez kobiety w ciąży.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne wynikające z korzystania z Sauny przez osoby z niej korzystające.
 8. Przed wejściem do Sauny, użytkownik zobowiązany jest do:
 1. dokładnego umycia ciała i osuszenia go;
 2. zdjęcia stroju kąpielowego i owinięcia ciała ręcznikiem; 
 3. zdjęcia wszelkich metalowych przedmiotów, w tym w szczególności biżuterii;
 4. zdjęcia obuwia. 
 5. Zaleca się zdjęcie okularów oraz szkieł kontaktowych;
 1. Podczas korzystania z Sauny użytkownik zobowiązany jest do korzystania z ręcznika, w taki sposób, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska. 
 2. Zabronione jest:
 1. korzystanie z Sauny pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 2. palenie tytoniu, wnoszenie i spożywanie alkoholu oraz środków odurzających;
 3. samodzielne regulowanie temperatury i wilgotności w Saunie przez osobę z niej korzystającą. Wszelkich zmian w tym zakresie może dokonywać jedynie personel Obiektu;
 4. wnoszenia do Sauny naczyń, żywności i wszelkich innych przedmiotów obcych; 
 5. używanie olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych w saunie jest zabronione.
 6. niszczenie i uszkadzanie wyposażenia;
 7. zakłócanie porządku publicznego, spokoju innych użytkowników oraz nieobyczajne zachowanie bądź zachowanie uznane społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 8. bieganie w Strefie, min. po korytarzach, pomieszczeniach przylegających, przy Basenie, w szatni i pomieszczeniach z natryskami;
 1. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję korzystania z Sauny lub innym urządzeń w Strefie Wellness, należy traktować poważnie, przerwać korzystanie i w razie takiej potrzeby wezwać pomoc medyczną. 
 2. W czasie i po skorzystaniu z Sauny przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Po skorzystaniu z Sauny należy wypocząć. Rekomendujemy np. skorzystanie z naszego Tepidarium i Tężni solankowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają ogólne zapisy Regulaminu Obiektu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się osób korzystających z Sauny do Regulaminu korzystania z Sauny lub poleceń personelu Obiektu.

[B] BASEN.

 1. Wejście na Basen jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz stanowi akceptację jego postanowień.
 2. Maksymalna liczba osób, które mogą przebywać jednocześnie w Basenie wynosi 8.
 3. Z Basenu korzystać powinni jedynie osoby, które nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Basenu, np. choroby skórne, zakaźne. 
 4. Osoby korzystające z Basenu, w szczególności zobowiązane są do:
 1. zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe przed wejściem do Basenu oraz pozostawienie odzieży w Szatni i korzystanie z Basenu jedynie w strojach do tego przeznaczonych;
 2. dostosowania swojej aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych;
 3. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub personelu Obiektu o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na Basenie.
 1. Noszenie okularów lub soczewek kontaktowych w trakcie korzystania z Basenu, odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
 2. Na terenie Basenu obowiązuje całkowity zakaz:
 1. palenia tytoniu, w każdej postaci, w tym papierosów elektronicznych;
 2. korzystania z Basenu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 3. wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających;
 4. wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju pożywienia oraz napojów (z wyłączeniem wody dostępnej w Strefie Wellness);
 5. wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, które mogłyby wyrządzić krzywdę zarówno osobie wnoszącej niebezpieczne przedmioty, jak i innym osobom korzystającym z Basenu, w tym noszenia biżuterii podczas korzystania z Basenu;
 6. zaśmiecania i zanieczyszczania Basenu;
 7. załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 8. wprowadzania zwierząt;
 9. biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób, a także uniemożliwiania korzystania z Basenu przez innym osobom;
 10. skakania do wody, w tym skoków do wody ,,na główkę’’;
 11. zakłócania porządku publicznego oraz dopuszczania się zachowań nieobyczajnych;
 12. używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony;
 13. wnoszenia i używania dużego gabarytowo sprzętu pływającego typu pontony, materace;
 14. nurkowania w dal oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych.
 1. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Obiektu w zakresie dotyczącym Basenu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Basenu. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez personel Obiektu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają ogólne zapisy Regulaminu Obiektu.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się osób korzystających z Basenu do Regulaminu korzystania z Basenu.III. STREFA FITNESS

 1. Wejście do Strefy Fitness jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz stanowi akceptację jego postanowień.
 2. W Strefie Fitness znajduje się min.: Szatnia, toalety, prysznice, strefa z maszynami cardio, maszynami izotonicznymi, strefa z wolnymi ciężarami, dwie sale do zajęć grupowych oraz jedna sala do treningu medycznego i fizjoterapii.
 3. Ze Strefy Fitness mogą korzystać wyłącznie osoby, które dokonały opłaty za jednorazowe wejście, podpisały umowę lub posiadają Voucher, dokonały płatności zgodnie z Cennikiem i posiadają kartę dostępową. 
 4. Zakup biletu jednorazowego wstępu, podpisanie umowy lub wejście na Voucher uprawniający do korzystania ze Strefy Fitness jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania z Obiektu. 
 5. Użytkownik przed rozpoczęciem ćwiczeń zobowiązany jest do skorzystania z Szatni i zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie, właściwe do danego rodzaju ćwiczeń oraz  przebrania się w strój do ćwiczeń.

[A] SIŁOWNIA 

 1. Osoba korzystająca z urządzeń znajdujących się w Strefie Fitness zobowiązana jest do:
 1. przestrzegania porządku, higieny, właściwego zachowania, przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób,
 2. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie,
 3. korzystania z ręcznika podczas ćwiczeń,
 4. zaznajomienia się z instrukcją korzystania z danego urządzenia (w tym regulację poziomów lub ustawień), bądź skonsultowania z obsługą Obiektu, jak korzystać z danego urządzenia, 
 5. rozpoczynania ćwiczeń po przeprowadzeniu rozgrzewki,
 6. zabezpieczenia talerzy na sztandze i sztangielkach zaciskami, 
 7. wyłączenia urządzenia lub odłożenia sprzętu lub urządzenia na miejsce do tego przeznaczone po zakończeniu ćwiczeń oraz przetarcia go papierowym ręcznikiem oraz płynem dezynfekującym;  
 1. Zabronione jest: 
 1. palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych, 
 2. spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, 
 3. narkotyków oraz innych środków odurzających u
 4. uczestniczenie w ćwiczeniach po spożyciu jakiekolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Korzystanie z urządzeń w przypadku choroby, np. infekcji, chorób serca, układu krwionośnego.
 6. rzucanie na Strefy talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem. 
 7. Wnoszenie szklanych opakowań.
 1. Na terenie Siłowni obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby niewspółpracujące ze Spółką. 
 2. Zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek na terenie Siłowni. 
 3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń w Siłowni osoba korzystająca z urządzeń i sprzętu powinna sprawdzić stan techniczny urządzenia lub sprzętu, z którego zamierza korzystać. W przypadku zauważenia usterki lub usterek zgłosić niezwłocznie ten fakt w Recepcji Obiektu, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących. Dla zachowania bezpieczeństwa nie wolno korzystać z niesprawnego urządzenia lub sprzętu.
 4. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie treningu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność ćwiczącego.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi lub wskazówkami pracowników ośrodka lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. 
 6. Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z obciążeń niedostosowanych do możliwości osoby ćwiczącej. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają ogólne zapisy Regulaminu Obiektu.
crossmenuchevron-down